Årsrapport 2020

2020 ble ikke som forventet, men det ble skapt gode resultater og historier.

Annerledes-året 2020. Året startet veldig bra med fullt hus på Samfunnssentralen og god aktivitet, men plutselig ble alt snudd opp ned. Vi gikk inn i en tid med mye usikkerhet, utfordringer og mange ubesvarte spørsmål.

Våre sosiale entreprenører imponerte oss med måten de holdt motet oppe, støttet og heiet på hverandre gjennom de tøffeste månedene! Det er godt å ta del i et felleskap – spesielt når det røyner på. Med gode videoløsninger kunne vi opprettholde kontakten og støtte hverandre gjennom nedstenging, permitteringer og hjemmekontor. Vi var heldige som kunne komme tilbake på kontoret, med god avstand og smitteverntiltak, i starten av mai.

Det var også godt å kunne samles utendørs i juni til en fin avslutning for de sosiale entreprenørene som skulle «fly videre på egenhånd».

Høsten 2020 var det kun tre sosiale entreprenører på Samfunnssentralen, men samarbeid, deling og fellesskap fungerte allikevel godt. Vi har hatt stor glede av å kunne treffes på kontoret og bistå hverandre på ulike måter gjennom merkelige tider.

Resultat 2020
5168Mennesker deltatt
6Sosiale entreprenører
10Årsverk

Resultatene er selvsagt lavere enn i «normale» år, men alle som var en del av Samfunnssentralen i 2020 skapte endring og bidro til et varmere og mer inkluderende samfunn. Våre sosiale entreprenører utgjør en forskjell for mange, og inspirerer også andre til å bidra og tenke nytt. Vi er glade for å kunne være med på å skape bedre livskvalitet for mennesker rundt oss.

Samfunnsproblem

Hovedaktivitet

Resultat

Her er noen av de fine historiene fra 2020:

Våren 2020 etablerte Forandringsfabrikken en regionsavdeling i Rogaland.

Forandringsfabrikken nasjonalt er et kunnskapssenter og ideell stiftelse som finnes for  systematisk å hente inn barn og unges erfaringer fra møtet med barnehage, skole, barnevern, psykisk helsetjenester, politi og rettssystem. Samtidig gir barn og ungdom råd til hvordan disse systemene kan bli bedre for barn. Erfaringene og rådene oppsummeres til kunnskap direkte fra barn, som løftes inn til politikere, nasjonale og lokale myndigheter, fagfolk og studenter. Barn bidrar dermed direkte til å endre lover, retningslinjer, faglig praksis og kunnskapsgrunnlag i utdanninger.

Hovedarbeidet i 2020 har vært å få etablert Forandringsfabrikkens kontor i Rogaland, og opprette samarbeid og dialog med ulike samarbeidspartnere i regionen. Det har vært et viktig arbeidsområde å følge opp og rekruttere proffer (ungdommer) i regionen, og bistå ungdommene med oppfølgning, aktiviteter, fellesskapsfølelse og ikke minst som rådgivere. Flere nye ungdommer har kommet til, og ved utgangen av 2020 hadde Forandringsfabrikken Rogaland 40 aktive proffer.

2020 var preget av smittevern og unntakstilstand. Flere planlagte foredrag og møter ble avlyst eller utsatt, men Forandringsfabrikken i Rogaland gjennomførte følgende:

  • 22 foredrag for fagfolk hvor til sammen 73 proffer har formidlet kunnskap til 579 ansatte
  • 5 foredrag på UiS hvor til sammen 19 proffer har formidlet kunnskap til totalt 750 studenter
  • 2 foredrag til foresatte og privatpersoner hvor totalt 6 proffer har formidlet kunnskap til 80 personer
  • Flere enkeltmøter hvor en har samarbeidet og gitt innspill og råd til fagfolk, politikere, prosjektgrupper og kommuneledelse
U-GO er verdens første ledsagerbøyle for svaksynte og funksjonsnedsatte.

U-GO er et mobilitetshjelpemiddel som hjelper brukere å leve et mer aktivt liv både til daglige gjøremål og på tur i skog og mark. Hjelpemiddelet hjelper også ledsagere til å sikre en tryggere og bedre opplevelse i aktiviten, derfor er også ledsagere en del av målgruppen.

Hovedaktiviteten gjennom 2020 var lansering av U-GO nasjonalt med fokus på mangfoldet av brukergrupper. Bøylen viste seg også ekstra hjelpsom på nye områder da pandemien krevde mer avstand mellom personer og mindre direkte kontakt.

U-GO signerte avtale med distribusjonspartner, Hjelpemiddelpartner, som dekker markedet i Norge, og ledsagerbøylen ble registrert som hjelpemiddel hos NAV Hjelpemiddelsentral i 2020.

Jobben med å introdusere U-GO internasjonalt ble startet i 2020 og fortsetter fremover. Pandemien har gjort markedsføringen utfordrende, da alle møteplasser der hjelpemidler presenteres ble avlyst. Det har også vært vansklelig å få møter med nye potensielle kundegrupper, da mange har nok med å holde hjulene i gang med stadig nye restriksjoner og retningslinjer å forholde seg til.

Sommerfugleffekten jobber for at samfunnet skal slutte å sykeliggjøre helt vanlige menneskelige følelser.

Den første ringen i vannet har allerede skjedd gjennom Silje Marie sin «Sommerfugleffekt». Nå jobbes det med de neste ringene i vannet slik at enda flere skal få tilfriskning gjennom Sommerfugleffekten.

På tross av nedstenging og smittevernregler ble det i 2020 gjennomført 18 foredrag for nesten 500 deltakere. Hovedaktiviteten har hittil bestått i foredrag, dialog og workshops på skoler og for studenter på sykepleierutdannelsen.

Foredraget til Silje Marie ble filmet i 2020. Dette gjør historien og kunnskapen lettere tilgjengelig for mange flere fremover. I en tid der fysiske møter og reising frarådes har digitale verktøy blitt ekstra viktige.

Sommerfugleffekten jobber nå med et pilotprosjekt de har kalt «Livsmestringskofferten». Denne kofferten skal inneholde filmer med relevant tematikk som barn og unge står overfor i dag. Sommerfugleffekten sin visjon er at vi skal kunne si at samfunnet HAR sluttet å sykeliggjøre helt vanlige menneskelige følelser, og at man skal bli sett og respektert som det hele mennesket man er.

Teknologi og dugnadsånd - hånd i hånd

ViVil er et digitalt verktøy for koordinering av frivillige hender og oppgaver. 2020 ble et utfordrende år. Mange frivillige organisasjner og lag måtte sette all aktivitet på vent gjennom pandemien, andre økte aktiviten for å bistå personer i karantene eller risikogrupper som måtte isolere seg. Felles for de fleste var økonomiske utfordringer og innskrenkinger.

Gjennom 2019 og starten på 2020 vokste et nytt kundesegment frem – festivaler. Festivaler fant stor nytte i verktøyet ViVil for å koordinere frivillige med ulike oppgaver. Dette segnemtet fikk en bråstopp da pandemien brøt ut og alt ble satt på vent, utsatt og til slutt avlyst.

ViVil bidro gjennom 2020 til at 1400 frivillige gjennomførte 15.000 timer frivillig arbeid. Dette tilsvarer arbeid utført til en verdi av 4,4 millioner kroner gjennom 38 organisasjoner.

Fra Hage til Mage

Året startet bra for Fra Hage til Mage med mye aktivitet både på skoler og i barnehager, i tillegg ble det arrangert fritidskurs, familiedager og vinterferietilbud. Gjennom 1. kvartal deltok 600 barn på aktiviteter i regi av Fra Hage til Mage.

Fra mars ble all aktivitet på skoler og i barnehager avlyst. I mai var elever fra skolene på Storhaug i Vitenhagen og deltok i dyrking og gjennom sommeren ble det arranger sommeruker på Ullandhaug Økologiske gård. 500 barn og unge deltok på aktiviteter gjennom sommeren.

2020 ble et tungt år. De ansatte var permittert store deler av året. På tross av god aktivitet de periodene det var mulig å gjennomføre undervisning og andre aktiviteter, møtte FHTM nesten 4000 færre barn og unge enn året før.

Inkluderingsdagene er en møteplass på tvers.

Inkluderingsdagene er en møteplass på tvers. Her møter du veiledere og saksbehandlere i kommunen. Du blir kjent med gründere og sosiale entreprenører, folk som jobber i frivillige organisasjoner, ledere eller ansatte i privat næringsliv og offentlig sektor, forskere og akademia, eller andre som ønsker å være en ressurs i inkluderingsarbeidet.

Det ble gjennomført 4 Inkluderingsdager i Rogaland i 2020. Gjennom de 4 arrangementene hadde vi totalt 153 deltakere. Av disse var 55 personer fra offentlig sektor, 21 personer fra privat sektor, 45 personer fra frivillig sektor og 32 fra andre sektorer.

Flere arrangementer ble utsatt og avlyst på grunn av korona situasjonen.