Årsrapport 2021

2021 var et år med litt roligere tempo, stadige endringer og utfordringer, men resultatene viser god gjennomføringsevne.

Våre fire sosiale entreprenører holdt hjulene i gang gjennom en utfordrende tid. Vi er heldige som har god plass og har derfor hatt mulighet til å møtes på Samfunnssentralen i trygge omgivelser. Alle holdt hjulene i gang gjennom hele året, uten permitteringer. Å være del at et fellesskap blir enda viktigere når samfunnet gjennomgår så mye uforutsigbart.

Gjennom hele året har vi samarbeidet, delt oppturer og nedturer og dyttet hverandre videre. I perioder var det stille og rolig, med hjemmekontor og kun digitale møter. Det er utfordrende å være i oppstart og prøve å opprette nye kunderelasjoner i en slik tid, men det går heldigvis an.

Resultat 2021
954Mennesker deltatt
4Sosiale entreprenører
4.4Årsverk

Resultatene bærer preg av et samfunn på lavere gir, men alle som var en del av Samfunnssentralen i 2021 skapte endring for enkeltmennesker og bidro til et varmere og mer inkluderende samfunn. Våre sosiale entreprenører utgjør en forskjell for mange, og inspirerer også andre til å bidra og tenke nytt. Vi er glade for å kunne være med på å skape bedre livskvalitet for mennesker rundt oss.

Samfunnsproblem

Hovedaktivitet

Resultat

Her er noen av de fine historiene fra 2021:

I 2021 etablerte Trygg av natur en egen avdeling i Rogaland

Trygg av natur (TAN) er et ideelt foretak som jobber med livsmestring for barn og unge. Sentralt i arbeidet er en egenutviklet mestrings- og veiledningsmetodikk med fokus på å gi barn mulighet til å finne og følge egne grenser. Mestringsgrupper i nærnatur er direktetilbudet til unge som ønsker å styrke egen evne til å håndtere stress, press og å ta gode beslutninger i møte med andre. Trygg av naturs etterutdanning i naturbasert livsmestring gir ansatte i skole- og helsevesen nye verktøy til å møte utfordringene i oppvekstsektoren.

I januar 2021 etablerte Trygg av natur en egen avdeling i Rogaland. Året har gått med til å gjøre seg kjent i regionen og opprette kontakt med aktuelle samarbeidspartnere og lokale ressurspersoner. Utdanning, opplæring og kompetanseoverføring har vært viktige stikkord for året, og den lokale etableringen kvalitetssikres gjennom tett internt samarbeid på alle områder.

Trygg av natur er et lite foretak med relativt stort nedslagsfelt, gjennom solide faglige samarbeid innen oppvekstsektor, helsevesen og forskning. TAN har gjennom flere år etablert et godt samarbeid med organisasjonen ADHD Norge, og i juni ble en villmarksleir for 15 unge medlemmer første lokale aktivitet gjennomført i Rogaland. Fire lokale ressurspersoner har gjennomført TANs første utdanningsmodul i løpet av året, og i høst ble den nasjonale Foreningen Trygg av natur stiftet av fagpersoner og utdannede Trygg av naturveiledere som vil jobbe for å spre TAN-metodikken til hele landet.

Evne & Vilje Rekruttering et prosjekt i Stavanger Røde Kors og Nettverk etter soning

Evne og Vilje Rekruttering fikk en god start med første deltaker ut i lønnet arbeid allerede 1. februar, en måned etter prosjektets oppstart. Vi har opplevd stor velvilje hos bedrifter og samarbeidspartnere fra første stund. Mange bedrifter ønsker å ta inn deltakere, både til ordinært arbeid og til praksis. Målgruppen er en sårbar gruppe, noe som gjør arbeidet både interessant og utfordrende. Fire deltakere har kommet ut i ordinært arbeid, to deltakere har startet i praksis, og ti deltakere har startet opp med arbeidstrening på Røde Kors-huset, der de er en del av en arbeidsgruppe som jobber med vedlikehold.

Flere deltakere mangler, eller ønsker mer, utdanning. Karriereveiledning blir derfor en naturlig del av prosessen. To deltakere har fått karriereveiledning gjennom Rogaland Fylkeskommune, og en av deltakerne er godt i gang med et utdanningsforløp. Stavanger Røde Kors åpner tilbakeføringssenteret i mai 2022. Her vil flere instanser samles under samme tak, slik at deltakere vil kunne få bistand til både jobb, fritid, utdanning og gjeld.

Flere frivillige i NES har engasjert seg i prosjektet gjennom året. De har bidratt med både markedsføring av prosjektet til deltakere og bekjente, samt ta inn deltakere på egne arbeidsplasser.

Forandringsfabrikken i Rogaland

Forandringsfabrikken (FF) er en ideell stiftelse og kunnskapssenter.

FF vil gjøre systemene for barn bedre, gjennom at barn og unge bidrar direkte. Gjennom undersøkelser henter FF systematisk inn erfaringer og råd fra barn og unge i barnehage, skole, hjelpesystemer, politi og rettssystem. Barn og unge er selv med å presentere kunnskapen fra barn, på utdanninger, i dialoger med fagfolk, politikere og myndigheter – nasjonalt og i regionene.

Målet for FF sitt arbeid er at alle systemene som barn møter, skal oppleves trygge og nyttige for dem.  Barns grunnleggende rettigheter til informasjon, privatliv og å få uttale seg fritt skal alltid sikres og deretter skal barnets mening være utgangspunktet for å vurdere barnets beste, etter FNs barnekonvensjon.

FF har regionskontor over hele Norge, med spesifikke mål for regionsarbeidet.

Et hovedfokus i 2021 har vært å bygge profflaget i regionen. Proffene er ungdommer som aktivt er med i FF. De deler råd og erfaringer, i tillegg til å være de som er med på å formidle kunnskapen fra barn. Proffene er gullet i FF. For at proffene skal kunne være rådgivere jobber vi med å skape et fellesskap der alle kjenner at de er viktige for det fellesskapet. Ved utgangen av 2021 hadde vi 25 aktive proffer i Rogaland. Proffklasser er også viktige, her gir alle elevene i en klasse råd til skolen. Vi har 5 proffklasser med til sammen 116 elever fordelt på 5.-8. trinn. Vi samarbeider med følgende skoler: Madlamark, Kristianlyst, Aspervika og Høyland.

Formidling av kunnskap fra barn er noe av det viktigste FF gjør. Gjennom 2021 har FF bidratt med opplæring av 152 virksomhetledere i skole, barnehage og kommunal helsetjeneste i Stavanger kommune. FF Rogaland har holdt 5 foredrag og møter for fagfolk, politikere og andre der 8 proffer har formidlet kunnskap fra barn, til totalt 48 voksne.

2 foredrag for studenter som skal bli barnehagelærer, barnevernspedagog, sosionom og helsesykepleiere. Totalt har 428 studenter i Rogaland fått formidlet kunnskap direkte fra barn gjennom proffene. FF i Rogaland har bidratt til nasjonale undersøkelser, totalt har 187 barn og unge deltatt i undersøkelser i Rogaland.

 

 

Veiviser - en vei inn i samfunnet

Mange innvandrere opplever ensomhet, isolasjon, og har få sosiale arenaer for å etablere relasjoner, bruke norsk og bygge nettverk. For nye innvandrere er det i tillegg behov for å tilegne seg formell og praktisk informasjon om det norske samfunnet, og uskrevne kulturelle og sosiale koder. Det er særlig et behov for dette hos innvandrere og flyktninger som har fullført introduksjonsprogrammet som tilbys når de kommer til Norge, men fremdeles er utenfor arbeidslivet og opplever å være sosialt isolerte og uten meningsfylte aktiviteter i hverdagen. Dette er en sårbar gruppe som ofte blir stående fast uten tilbud fra det offentlige. Dette ønsker Kirkens Bymisjon å gjøre noe med.

I 2021 startet Veiviser hos Bymisjonen på Sola. Grupper på tre kobles; én frivillig med norsk bakgrunn, én med innvandrerbakgrunn som har bodd en stund i Norge og en deltaker som er ny i Norge. Gruppene møtes ukentlig, og aktivitetene styres i fellesskap etter gruppens egne ønsker og behov. Målet er at alle skal oppleve fellesskap, den nye blir kjent med det norske samfunnet og at alle kan erfare å være ressurs. Gjennom 2021 var det 14 deltakere i Veiviser.

Det ble i tillegg startet en språkkafé på Sola høsten 2021. Dette er en viktig arena både for å utvikle norskkunnskaper, samtidig som man etablerer sosiale nettverk og lærer mer om det norske samfunnet. Dette tilbudet ble veldig populært på kort tid. 65 deltok på språkkafé.

Inkluderingsdagene er en møteplass på tvers.

Inkluderingsdagene er en møteplass på tvers. Her møter du veiledere og saksbehandlere i kommunen. Du blir kjent med gründere og sosiale entreprenører, folk som jobber i frivillige organisasjoner, ledere eller ansatte i privat næringsliv og offentlig sektor, forskere og akademia, eller andre som ønsker å være en ressurs i inkluderingsarbeidet.