Årsrapport 2022

Året 2022 kort oppsummert

Fire sosiale entreprenører var tilknyttet Samfunnssentralen ved starten av året, og i november fikk vi ByAuk med på laget. Vi startet året med ny optimisme og god tro på fremtiden. Å være del at et fellesskap blir enda viktigere når samfunnet gjennomgår så mye uforutsigbart.

Gjennom hele året har vi samarbeidet, delt oppturer og nedturer og dyttet hverandre videre.

Resultat 2022
755Mennesker deltatt
5Sosiale entreprenører
8Årsverk

Våre sosiale entreprenører har kunder og oppdrag flere steder i regionen vår. Alle som var en del av Samfunnssentralen i 2022 skapte endring for enkeltmennesker og bidro til et varmere og mer inkluderende samfunn. Våre sosiale entreprenører utgjør en forskjell for mange, og inspirerer også andre til å bidra og tenke nytt. Vi er glade for å kunne være med på å skape bedre livskvalitet for mennesker rundt oss, og øke fokuset på viktigheten av å ta bedre vare på ressursene.

Samfunnsproblem

Hovedaktivitet

Resultat

Her er noen av de fine historiene fra 2022:

Trygg av natur Rogaland

Trygg av natur (TAN) er et ideelt foretak som jobber med livsmestring for barn og unge. Sentralt i arbeidet er en egenutviklet mestrings- og veiledningsmetodikk med fokus på å gi barn mulighet til å finne og følge egne grenser. Mestringsgrupper i nærnatur er direktetilbudet til unge som ønsker å styrke egen evne til å håndtere stress, press og å ta gode beslutninger i møte med andre. Trygg av naturs etterutdanning i naturbasert livsmestring gir ansatte i skole- og helsevesen nye verktøy til å møte utfordringene i oppvekstsektoren.

I 2022 gjennomførte Trygg av natur og Stavanger kommune et pilotsamarbeid på livsmestring i skolen. To Naturskoler ble gjennomført med 16 elever fra 3 ulike ungdomsskoler, og ca. 80 8.-klassinger deltok på en felles Naturdag ved oppstarten av nytt skoleår. I tillegg inngikk kursplasser for lærere og skoleansatte på TANs etterutdanning i samarbeidet, hvorav 4 ble benyttet i høst og flere er planlagt gjennomført våren 2023. Stavangerlærerne var blant flere deltakere på første gjennomførte utdanningsmodul i Rogaland. På første Modul 1 kurs i Rogaland hadde vi 6 deltakere.

Trygg av natur er et lite foretak med relativt stort nedslagsfelt, gjennom solide faglige samarbeid innen oppvekstsektor, helsevesen og forskning. Fra høsten 2022 ble det faste årsverket i Rogaland supplert med støtte fra frilanser på aktivitet. I juni bidro TAN med foredrag og workshop på Verdenskonferanse i utendørsterapi, og i sommerferien deltok 11 medlemmer fra ADHD Norge på årets lokale ungdomsleir i Ryfylke.

Fullt fokus

 

Fullt Fokus jobber med utsatte barn og unge, og deres familier. Vi jobber i tett samarbeid med Barnevernstjeneste, Kriminalomsorgen og andre instanser.

Gjennom pandemien var det vanskelig å drive gruppetilbudet, det var derfor større fokus på en til en oppfølging. Innholdet i tilbudet ble grundig gjennomgått for å kvalitetssikre alle ledd i perioden med mindre gruppeaktivitet.

I 2022 ble det jobbet mye med samarbeidspartnerne våre for å komme i gang med gruppetilbudet igjen. Gjennom året fikk 6 ungdommer en til en oppfølging, og 3 ungdommer deltok i gruppetilbudet.

ByAuk

ByAuk har i 2022 etablert en andelsgård i Emmaus på Storhaug. Vi har dyrket over 40 ulike grønnsaker og opparbeidet et flott uteområde tilgjengelige for alle innbyggere.

ByAuk gir gode rammer for både arbeidstrening, frivillighet, gode nabolag og lokalt engasjement. Gjennom mange ulike samarbeidspartnere har vi knyttet til oss en bred kompetanse og skapt en forutsigbar økonomi for de neste 2 årene.

Tilbudet vårt har direkte nådd ut til nesten 600 personer – og enda flere hvis vi hadde tatt med alle som har vært innom hagen. Vi har opplevd stor etterspørsel for å bli en del av andelsgården. Barnehager og restauranter har tatt kontakt og vi har over 100 innbyggere på venteliste. I 2022 var det ca 80 personer om fikk glede av grønnsakene og deltagelse gjennom 25 andelser, og enda flere gjennom andelene til Ostehuset, Rosendal sykehjem og Storhaug Unlimited. I samarbeid med Flyktningtjenesten i Stavanger kommune fikk 3 flyktninger arbeidspraksis – hvor 2 av dem har gått videre ut i ordinært arbeid. Hver gang driftslaget jobber i hagen har vi med 1 til 2 frivillige medarbeidere – og tilbyr dem en meningsfull aktivitet og et inkluderende fellesskap. I 2022 har 10 unike personer deltatt i driftslaget. Vi har samarbeidet med Nylund barneskole og gjennomført et pilotprosjekt hvor 80 barn deltok i innhøsting, matlaging og frøsanking. ByAuk fasiliteter for mangfold og inkluderende lokalsamfunn. I 2022 gjennomført vi 4 åpne dugnader – hvor det til sammen deltok 120 personer. Vi hr også hatt 20 omvisninger i hagen med over 300 deltakere totalt.

Evne & Vilje Rekruttering

Evne og Vilje Rekruttering har fått godt fotfeste etter to år i drift. Vi har opplevd stor velvilje hos bedrifter og samarbeidspartnere fra første stund. Mange bedrifter ønsker å ta inn deltakere, både til ordinært arbeid og til praksis. Målgruppen er en sårbar gruppe, noe som gjør arbeidet både interessant og utfordrende. I løpet av 2022 kom 12 deltakere ut i arbeid, 6 av disse var i ordinært lønnet arbeid ved utgangen av året. Deltakere som trenger litt mer tid før de skal ut i ordinært arbeid tilknyttes arbeidsgruppen på Røde Kors-huset som jobber med vedlikehold.

Flere deltakere mangler, eller ønsker mer, utdanning. Karriereveiledning blir derfor en naturlig del av prosessen. To deltakere har fått karriereveiledning gjennom Rogaland Fylkeskommune og er godt i gang med et utdanningsforløp. Stavanger Røde Kors åpnet Tilbakeføringssenteret i september 2022. Her har de samlet flere instanser under samme tak, slik at deltakere kan få bistand til både jobb, fritid, utdanning og gjeld.

ReTuren syverksted

3. januar 2022 startet ReTuren syverksted på loftet i det hvite huset til Stavanger Turistforening (STF). #Fiks alt alltid er en av miljøvettreglene til Den Norske Turistforening (DNT) og var STFs oppdrag til oss. I løpet av året har ReTuren gjennomført totalt 397 reparasjoner på alt av friluftsklær- og utstyr for privatpersoner, Frilager og STF internt.

I tillegg til å reparere alt for alle, hadde vi ved oppstart et sterkt ønske om å strekke bærekraftstrikken så langt som mulig. Vi har derfor brukt mye tid det første året på å bygge konsept og prøve ut masse forskjellig for å nå et bredt publikum. ReTuren er Norges første sirkulære syverksted og en nullsvinnsbedrift. Vår visjon er å inspirere flest mulig til å reparere selv.

Vi har i 2022 hatt stands på 5 arrangementer, bidratt fra scenen på 4 arrangement, vært i alle medier både lokalt og nasjonalt, hatt bedriftsbesøk av flere skoleklasser og mottatt DNTs bærekraftstipend. Noe av det kjekkeste vi har gjort det første året har vært å holde kurs og gi videre vår kreativitet, tankegang og sømkunnskap til 26 personer. Særlig er vi stolte av våre 10 første kursdeltakere på kurset i grunnleggende søm og reparasjon som i utgangspunktet var redde for nål og tråd, men som nå kan reparere alt av klær og utstyr selv.

DNT syns ReTuren har vært en så stor suksess at de ønsker å starte syverksteder i flere Turistforeninger rundt om i landet. For å hjelpe andre i gang på rett måte, er det opprettet en prosjektlederstilling i STF som sørger for en omsorgsfull rød tråd også i dette arbeidet.