Våre sosiale entreprenører

Det finnes like mange løsninger som det finnes utfordringer. Minst. Disse er vi ekstra stolte av:
image-1

Forandringsfabrikken region Rogaland

FORANDRINGSFABRIKKEN er en ideell stiftelse og et kunnskapssenter som jobber for å forbedre skole og hjelpetjenestene for barn. Forandringsfabrikken jobber ut fra ideen om at alle barn har viktig kunnskap om systemene de er i, og henter inn råd fra mange barn i ulike undersøkelser. Dette oppsummeres som kunnskap direkte fra barn, og videreformidles til aktuelle systemer gjennom rapporter, bøker, foredrag og filmer.

PROFFER er barn og ungdom fra hele landet med erfaring fra skole, barnevern, psykisk helsetjenester, politi eller andre oppvekst- og hjelpesystemer. Vi kaller dem «proffer» fordi de er proffe på systemene de er i. Derfor har de viktig kunnskap å lytte til. Alle mellom 12 og 19 år kan bli proff i Forandringsfabrikken. Proffer er med å videreformidler kunnskapen direkte fra barn ut til tjenestene.

Våren 2020 ble det startet opp en egen regionsavdeling i Rogaland. Det er foreløpig én ansatt i Rogaland i full stilling, Jorunn Hjelmtveit Ims. Jorunn er prosjektleder for region Rogaland og Proffvarmer for Rogalandsproffene. Det er for tiden 40 aktive proffer i Rogaland, og målet er at denne gruppen skal vokse enda mer. I tillegg til at proffene gir kloke råd til Norge, er de også del av et fellesskap med andre proffer gjennom at det arrangeres aktiviteter og sosiale sammenkomster for proffene.

forandringsfabrikken.no
image-1

Kirkens Bymisjon - Veiviser

Innvandrere utgjør en stadig større andel av befolkningen i kommunene. For noen innvandrere kan språkvansker, ukjent kultur og manglende nettverk føre til at man opplever å være utenfor og ensom. Ved bruk av frivillige medarbeidere, veivisere, ønsker Kirkens Bymisjon å skape møter der innvandrere kan ta del i fellesskap og være en ressurs i eget nærmiljø. Dette skjer ved å organisere møter og fellesskap på tvers av bakgrunn, erfaringer og kultur. Frivillige får opplæring til å bli veivisere for disse menneskene som opplever å være utenfor.

I Veiviser setter vi sammen grupper på tre og tre bestående av; en som har bodd i Norge i kort tid, en som har bodd i Norge i hele sitt liv og en person med migrasjonsbakgrunn som vet hva det vil si å være ny i landet. Hver gruppe møtes ukentlig, og aktivitetene styres i fellesskap etter gruppens egne ønsker og behov. I tillegg til de ukentlige møtene legges det opp til noen fellessamlinger, slik at gruppene kan bli kjent på tvers. Målet er å bli kjent, få utvidet nettverk, delta i verdiskapende aktiviteter, praktisere norsk språk og få bedre kjennskap til kulturer og de verdier som preger lokalsamfunnet en nå er blitt en del av.

Prosjektleder Ane Futterer-Sekse.

Kontakt: ane.futterer-sekse@bymisjon.net

kirkensbymisjon.no
image-1

U-GO

U-GO er verdens første ledsagerbøyle for svaksynte. Ideen kom til sommeren 2018 da Marianne Hebnes oppdaget verdien U-GO ville gi hennes venn Bjarte. De mest kjente løsningene for ledsaging var: pinne, tau, holde hender eller andre hjemmelagde innretninger. Disse løsningene gir ikke brukeren den stabiliteten han/hun trenger for å føle seg trygg. Marianne innså at verden trengte et egnet verktøy til ledsaging av svaksynte og funksjonsnedsatte.

Gjennom U-GO fikk hennes venn Bjarte oppfylt drømmen om å bestige det velkjente fjellplatået Preikestolen som ligger 604 meter over havet. Ved hjelp av den første prototypen av U-GO navigerte Bjarte seg på utfordrende stier og bratte områder – mens han var trygt knyttet til Marianne som hans ledsager. Produktet er utviklet for svaksynte og blinde og andre som trenger ledsaging. Marianne lagde U-GO for Bjarte. Nå vil hun dele den med resten av verden.

Kontakt: marianne@u-go.me

u-go.me
image-1

Trygg av natur Rogaland

Trygg av natur (TAN) er et ideelt foretak som jobber med livsmestring. Gjennom en egenutviklet metodikk innen naturbasert veiledning, har TAN tilbudt livsmestringstiltak direkte til hundrevis av barn og unge på Østlandet, siden stiftelsen i 2016. Effekten er helt klar. Koblingen mellom fellesskap i natur og TANs metodikk styrker deltakernes evne til samspill med andre, mestring av stress og press og evne til å ta selvstendige valg. TAN tilbyr også utdanning i Trygg av naturveiledning for ansatte i helsevesenet og oppvekstsektoren, som deler deres visjon om at alle barn skal vokse opp mest mulig lystbetont og selvstyrt i natur – og kultur. TAN jobber for å spre sin metodikk slik at alle barn og unge skal få oppleve handlingsrom, medbestemmelse, tillit og tilhørighet.

Fra januar 2021 etablerer Trygg av natur en egen avdeling i Rogaland. Rogalandsavdelingen skal bygges og kvalitetssikres gjennom TANs tette faglige felleskap, men på sikt utgjøre et selvstendig og fullverdig regionalt tilbud. Dette innebærer at etableringen vil basere seg på lokal støtte og samarbeid, og at både kompetanse, aktivitet og økonomi skal bygges og drives her i regionen. Bodil Bay Schultz er lokal prosjektleder for TAN Rogaland, med bakgrunn fra aktivitetsformidling, organisasjonsdrift, frivillighet, friluftsliv og design.

Kontakt: bodil@tryggavnatur.no

Trygg av natur
image-1

Evne og Vilje – Stavanger Røde Kors

Evne og Vilje (E&V) er et nytt prosjekt i Stavanger Røde Kors som jobber med rekruttering av straffedømte inn til næringslivet. Vi ønsker å «flette sammen» de straffedømtes evner med vilje hos bedrifter. E&V ønsker å gi straffedømte håp, og en ny start.

Det er tre faktorer som bør være på plass for at en straffedømt skal komme seg ut av den negative spiralen han eller hun har vært i over tid. Disse faktorene er arbeid, fritid og bolig. Gjennom Røde Kors sin aktivitet Nettverk etter soning (NES), er fritid dekket. I NES møter frivillige deltakere i en 1-1 kobling, samtidig som aktiviteten tilbyr flere fellesaktiviteter som frivillige og deltakere kan bli med på.

Hovedmålet er å få deltakere ut i fast arbeid. Underveis vil det være menge delmål, som å oppleve fellesskap, bli inkludert og sosialt akseptert.

Randi S. Torgersen er prosjektleder. Hun har en bachelorgrad i HR- og personalledelse, og en mastergrad i samfunnssikkerhet.

Kontakt: randi.torgersen@redcross.no

Stavanger Røde Kors
Tidligere sosiale entreprenører på huset
image-1

Fra Hage til Mage

Barn vokser opp med svært ulike matvaner. Med økt interesse for matlaging og dyrking blir de mer bevisste på hva de spiser og hvor maten kommer fra – kunnskap som kan gi stor helsegevinst senere i livet. Vi så at én måte å formidle denne kunnskapen på, kunne være gjennom et matkultursenter for barn og unge. Sammen med gründer, konseptutvikler og daglig leder Therese etablerte vi derfor Fra Hage til Mage. Therese kastet seg ut i en helt ny verden og har virkelig markert seg gjennom det gode arbeidet Fra Hage til Mage gjør – spesielt i skoler og barnehager og på asylmottak.

frahagetilmage.no
image-1

ViVil

Det norske samfunnet trenger stadig mer frivillig innsats til ulike grupper. For å bidra til å løse denne utfordringen har ViVil utviklet en digital plattform i form av nettside og app. Plattformen gjør det frivillige arbeidet enklere og mer sosialt, for både frivillige og ansatte.

ViVil jobber også med en løsning for å koble frivillige mot oppgaver og aktiviteter basert på deres ønsker, interesser og tilgjengelighet. Resultatet er flere og mer engasjerte frivillige til viktige oppgaver, mindre frafall og mindre unødvendig tidsbruk på administrasjon.

For oss i Samfunssentralen er det spennende å samarbeide med et teknologiselskap som har en tydelig samfunnsprofil, og som bygger løsninger fra bunnen av. I teknologibransjen er det viktig å være først med en løsning, og dette er gründere som bruker de fleste av døgnets timer til å få bedriften sin opp og fram. ViVils tilstedeværelse på huset har gitt hele miljøet vårt en ordentlig boost!

vivil.no
image-1

Sommerfugleffekten

Sommerfugleffekten er en ideell organisasjon som ble etablert i 2014 i Stavanger. Den bygger på Silje Marie Strandberg sin personlige historie om konsekvenser av mobbing og utestenging, etterfulgt av 10-12 år som psykiatrisk pasient.

Norge står i dag overfor store utfordringer når det gjelder psykisk helse og livsmestring blant barn og unge, og vi i sommerfugleffekten er lidenskapelig opptatt av å gjøre en forskjell og bidra til å snu den negative utviklingen.

Sommerfugleffekten har nå blitt senter for livsmestring som jobber for at samfunnet skal slutte å sykeliggjøre helt vanlige menneskelige følelser. Den første ringen i vannet har allerede skjedd gjennom Silje Marie sin Sommerfugleffekt. Nå jobber vi med de neste ringene i vannet slik at enda flere skal oppnå tilfriskning gjennom «sommerfugleffekten».

Vår visjon er at vi skal kunne si at samfunnet har sluttet å sykeliggjøre helt vanlige menneskelige følelser. Og at det enkelte individ skal bli sett – på ekte.

sommerfugleffekten.no
image-1

Ville Veier

Ville Veier er et tilbud til unge mennesker som har vært utenfor ordinært arbeidsliv eller utdanning over lengre tid. Gjennom helsefremmende arbeid med kreative uttrykksformer som metode, tilbyr Ville Veier en arena for mestring, personlig vekst og ny læring. Gründere og innehavere Tori og Line har gjennom flere år utviklet Ville Veiers konsept, metode og helhetlige fokus, og de gir alle mye av seg selv for å finne den indre styrken hos deltakerne. Kombinasjonen av stort pågangsmot og bred fagkunnskap skiller Ville Veier fra lignende tilbud. De jobber også med en ny satsing på forebyggende arbeid med ungdom.

ville-veier.com
image-1

Iver & Evne

Ren mat er ett av Samfunnssentralens satsingsområder, barn og unge et annet. Iver & Evne hører hjemme begge steder – de utvikler gøyale verktøy som gjør det enklere og morsommere for barn og voksne å lage mat sammen i hverdagen. Målet er å bidra til at alle barn utvikler forståelse for mat og matlaging og innarbeider gode matvaner fra tidlig alder. Gründer Torill og  broren Øyvind utgjør et veldig godt team som tør å tenke de store tankene. De har utvikle et konsept som gir voksne og barn en ny opplevelse av gastronomiens univers.

iverogevne.no
image-1

Aktivitetsdosetten

Ikke alle eldre liker trekkspill og bingo! Aktivitetsdosetten er en metode som sikrer beboere ved sykehjem aktiviteter tilpasset deres interesser og behov. Lone, som står bak Aktivitetsdosetten, var den aller første sosiale entreprenøren som flyttet inn på Samfunnssentralen. Engasjementet og stayerevnen hennes har vært essensiell for at Aktivitetsdosetten har nådd ut til så mange sykehjem i Norge. Lone og Aktivitetsdosetten var også svært viktig i oppbyggingen av miljøet på huset.

aktivitetsdosetten.no
image-1

Drive for life

Drive for life er et fritidstilbud for barn og unge i utenforskap. Felles for deltakerne er at de ikke passer helt inn i, eller får godt nok utbytte av tradisjonelle fritidsaktiviteter. Action, adrenalin, motor og motorsport fungerer som interessevekkere, og målet er å skape samhold, mestring og engasjement, og gi opplevelsen av å være en del av et team. Drive for life samarbeider tett med skole, barnevern og foreldre, og da vi ble kjent med dem, var de allerede en velfungerende sosial entreprenør i Midt-Norge og på Østlandet. Vårt felles mål ble dermed å bygge opp Drive for life på Vestlandet. Skalering byr på både utfordringer og muligheter, og det ble en interessant reise med mye hard jobbing. I dag finnes det Drive for life-klubber over hele Vestlandet. Kjør for Livet byttet i 2019 navn til Drive for Life.

driveforlife.com
image-1

Presenter – Making Sense of Science

I dag står alt for mange mennesker utenfor skole og arbeidsliv. Det finnes mye forskning på hvilke tiltak som er effektive for å redusere dette frafallet, men denne kunnskapen er lite tilgjengelig, sjeldent i bruk og ikke godt nok implementert i praksis, politikk og arbeidsliv. Presenter, med sitt slagord Making sense of sience, gjør denne forskningen mer tilgjengelig og debattert, slik at vi sammen kan ta flere kunnskapsbaserte beslutninger og dermed bli bedre rustet til å løse problemet. Presenter var den andre sosiale entreprenøren som flyttet inn i Samfunnssentralen, og vi hadde en spennende reise sammen. Arbeidet startet med å bygge en digital portal som gjør det enklere for alle å få tilgang til relevant forskningsmateriell, og gründer Randi Wågø Aas imponerte oss med sin kunnskap og sitt pågangsmot. I dag er Presenter organisert som et nettverk, der de som trenger det får tilgang til forskningsbasert kunnskap.

presenter.no
image-1

Tillitsperson

Mange som har behov for tjenester fra det offentlige, har av ulike årsaker vanskelig for å nyttiggjøre seg tjenestene. Tillitsperson, som er en del av Kirkens Bymisjon Stavanger, kurser frivillige til å bli tillitspersoner for disse menneskene. Tillitspersonene bistår tjenestebrukerne med å sikre rettighetene sine og overholde forpliktelsene de har. På denne måten blir samhandlingen mellom brukeren og det offentlige systemet tryggere og mer effektiv. Samfunnssentralen har jobbet sammen med Tillitsperson i tre år for å bygge prosjektet, og vi var aldri i tvil om at dette var noe samfunnet trengte. Den største utfordringen var å bygge en økonomisk modell som kunne bære prosjektet også når de flyttet ut av Samfunnssentralen. Da det formelle samarbeidet var over hadde Tillitsperson finansiering to år fram i tid ­– med bidrag både fra private og offentlige midler.

kirkensbymisjon.no/tillitsperson-stavanger/